ผลงานศิลปะสร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์
ภายใต้หัวข้อ "แม่ในอุดมคติ"
นำเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบระหว่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมอินเดีย ผ่านการลงสีด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อเป็นเชิดชู ยกย่องผู้เป็น "มารดา" หรือคำที่เรียกทั่วไปว่า "แม่" เพราะท่านผู้นี้เป็นผู้ที่มีบทบาทและมีพระคุณต่อเรามากมาย มาตั้งแต่เกิด

ต้นต่อของการสร้างผลงานศิลปะสร้างสรรค์
จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ
ความเป็นมาของแนวคิด
การแทนค่า
การสื่อความหมาย

แบบร่างภาพ

  
 
ลงสีเป็นงานจริง

ผลงานชิ้นแรก
  
ชื่อผลงาน "พรหมมาตา"
ขนาด : 60x80 เซนติเมตร
เทคนิค : ลงสีด้วยโปรแกรม Photoshop (Digital Painting by Photoshop)

แนวความคิด : ความรัก ความผูกพัน การดูแลเอาใจใส่ นำมาซึ่งการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อให้อีกชีวิตหนึ่งได้บังเกิดออกมาลืมตาดูโลก ความเสียสละของสตรีเพศที่เรียกว่า "แม่" ยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกของตนได้ดำรงชีพอยู่ที่ดี มีความก้าวหน้า ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน

ผลงานชิ้นที่ 2

ลงสีจริง


ชื่อผลงาน "ผู้อันเป็นที่พักพิง"
ขนาด : 60x84 เซนติเมตร
เทคนิค : ลงสีด้วยโปรแกรม Photoshop (Digital Painting by Photoshop)
แนวความคิด : ความรัก ความผูกพัน การดูแลเอาใจใส่ อันจะนำมาซึ่งความอบอุ่นอันแสนวิเศษ ยากที่จะหาสิ่งใดเทียบปานได้ สัจธรรมชีวิตบนโลกต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ก่อเกิดเป็นพลังแห่งความสุขสู่สังคมโลกเปรียบได้ดั่งความรักของ "แม่"ผลงานชิ้นที่ 3ชื่อผลงาน "สัญลักษณ์แห่งระหว่างงแม่และลูก"
ขนาด : 56x80 เซนติเมตร
เทคนิค : ลงสีด้วยโปรแกรม Photoshop (Digital Painting by Photoshop)
แนวความคิด : ตำนานความรัก ความกตัญญู กตเวทีระหว่างแม่ไก่และลูกไก่ เป็นตัวอย่างของความดีที่น่าประทับใจของผู้ที่ได้รับรู้ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ เรื่องราวความรัก ความผูกพัน ความกตัญญู ระหว่างแม่ไก่และลูกไก่ ผ่านเรื่องเล่าตำนานของ "ดาวลูกไก่" อันเป็นความดีที่น่ายกย่อง